Terapia i Wsparcie Psychologiczne

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY:
– terapia zaburzeń lękowych
– terapia zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym
– terapia zaburzeń koncentracji uwagi, w tym zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
– pomoc w przeżywaniu traum i trudnych zdarzeń życiowych
– terapia depresji u dzieci i młodzieży
– terapia skoncentrowana na podniesieniu samooceny dziecka
– anoreksja, bulimia
– terapia zaburzeń w funkcjonowaniu w szkole i przedszkolu
– terapia rodzinna
– i inne
Wszystkie formy terapii poprawiają funkcjonowanie dziecka i całej rodziny.

PROBLEMY WYCHOWAWCZE:
Pomoc w zrozumieniu problemów dziecka, konsultacje psychologiczne, dzięki którym wypracowane zostaną efektywne metody wychowawcze, pomoc w takich zagadnieniach jak:
– utrzymanie dyscypliny w domu
– podniesienie motywacji dziecka do nauki
– prawidłowe wsparcie dziecka w ważnych dla niego momentach życiowych
– nauka efektywnej komunikacji z własnym dzieckiem
– diagnoza problemów rodzinnych i ich przyczyn
– terapia rodzinna
– adopcja, nagła zmiana sytuacji rodzinnej, żałoba

INTERWENCJE KRYZYSOWE:
– pomoc w sytuacjach nagłych, traumatycznych
– terapia stresu pourazowego
– pomoc dziecku i jego rodzinie
– warsztaty dla uczniów szkół, dzieci przedszkolnych, nauczycieli i rodziców.

TERAPIA OSÓB DOROSŁYCH:
– depresja
– fobia
– zaburzenia psychosomatyczne
– lęk napadowy
– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
– inne